Gå til indhold

Klimaberedskab


Klimaberedskab

Beredskab Fyns klimaberedskab ved forhøjet vandstand

Klimaberedskabet består af planer og operative kapaciteter til håndtering af klimarelaterede hændelser så som vandstandsstigning fra havet (fx stormflod) eller som følge af vedvarende nedbør/ekstremregn (fx skybrud og kraftig regn) og lignende hændelser.

Serviceniveau

Ved forhøjet vandstand agerer Beredskab Fyn med afsæt i Beredskabsloven og ud fra et fastlagt serviceniveau med følgende tre prioriteter:

 1. Redning af menneskeliv
 2. Sikring af kritisk infrastruktur, fx forsyning (el, vand og varme) eller diger
 3. Sikring af samfundsvigtige institutioner, fx plejecentre

Som supplement til de tre prioriteter udleverer Beredskab Fyn sandsække, og kommunerne sørger for sand udvalgte steder på Fyn, når der varsles høje vandstande. Derved har borgerne mulighed for at hente sandsække til sikring af egen ejendom.

Ifølge Kystbeskyttelsesloven er sikring mod oversvømmelser fra havet grundejernes eget ansvar.

Læs mere om klimahændelser og få gode råd til, hvad du kan gøre, når vandstanden stiger:
https://beredskabfyn.dk/forebyggelse/aarstiderne/klimahaendelser

Plangrundlag

Beredskab Fyn har senest udarbejdet en plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i 2021. Planen identificerer og analyserer lokale risici, der skal lægges til grund for en dimensionering af redningsberedskabet (risikoprofil). Beredskabskommissionen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.

Serviceniveauet vedrørende ved forhøjet vandstand er beskrevet således i planen for risikobaseret dimensionering:

”Beredskab Fyn har afdækket risikoområder i forbindelse med oversvømmelse fra havet op til 2,0 meter over daglig vande. Risikoafdækningen er sket i samarbejde med kommunerne og har for Beredskab Fyns vedkommende det udgangspunkt at hændelserne ikke må koste liv samt at samfundsvigtige institutioner og kritisk infrastruktur skal sikres. De enkelte kommuner har udarbejdet klimatilpasningsplaner hvor fokus er på klimabetingede oversvømmelser generelt, i hvilke områder der forventes problemer og hvilken prioriteret indsats kommunen ønsker.”

Desuden fremgår følgende af Beredskab Fyns delplan for oversvømmelse fra havet:

"Med udgangspunkt i Beredskabslovens §12 har beredskabskommissionen i Beredskab Fyn opsat tre kriterier for prioritering af indsatser i forbindelse med stormflod

 • Hændelserne må ikke koste menneskeliv
 • Samfundsvigtige institutioner skal sikres fortsat drift
 • Kritisk infrastruktur skal sikres”

Action cards

Beredskab Fyn har udarbejdet interne action cards i overensstemmelse med ovenstående tre prioriteter. Disse action cards bygger på forudgående analyser og beskriver konkrete tiltag i udpegede områder. Områderne er udpeget i samarbejde med kommunerne.

I de interne action cards er der udpeget 24 områder i Beredskab Fyns dækningsområde, hvor der udleveres sandsække, og 9 områder, hvor der udlægges watertubes, hvis vandstanden når visse højder.

Ved risiko for forhøjet vandstand tager Beredskab Fyn udgangspunkt i DMIs prognoser. Ved en forventet overskridelse af foruddefinerede vandstandsniveauer, bliver der taget beslutning om aktivering af de forskellige action cards. Ved aktivering af action cards allokeres ansvaret for udførelsen til en operativ leder, der igangsætter opgaveløsningen – herunder alarmering og indsættelse af mandskabet.

Beredskab Fyns action cards beskriver i detaljer:

 • De forskellige opgaver og steder
 • De nødvendige ressourcer i form af mandskab, køretøjer og materiel
 • De relevante kontakt oplysninger til samarbejdspartnere

Operative kapaciteter

Beredskab Fyn råder over operative kapaciteter til håndtering af klimahændelser i form af vandstandsstigning. De operative kapaciteter består af:

 • materiel (sandsække og sandsække fyldere, pumper, generatorer, watertubes osv.)
 • uddannet personel (ansatte og frivillige, dog skal personel til akutte opgaver friholdes)
 • køretøjer til fremførsel af personel og materiel, men også til håndtering/opsætning af materiel
 • ledelsesressourcer til styring og koordinering, herunder bemanding af operativ stab og deltagelse i den lokale beredskabsstab (LBS)
 • vagtcentral til understøttelse af opgaveløsningen 

De operative kapaciteter kan indsættes i hele Beredskab Fyns dækningsområde (ni kommuner) og er reserveret til indsættelse i overensstemmelse med førnævnte planer og action cards.

Er der ved klimarelaterede hændelser behov for flere ressourcer end dem, som Beredskab Fyn råder over, kan der rekvireres assistance fra fx andre kommunale redningsberedskaber eller Beredskabsstyrelsen. Ved omfattende og længerevarende klimahændelser bliver anmodninger om assistance koordineret og prioriteret i den lokale beredskabsstab under ledelse af politiet og i et samarbejde mellem de involverede beredskabsaktører.