Gå til indhold

Persondatapolitik


Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK
Beredskab Fyn overholder de regler, der gælder vedrørende indsamling, brug, opbevaring og sletning af dine oplysninger.
Nedenfor kan du læse om, hvilke personlige oplysninger, vi behandler om dig og hvordan vores politik er, samt hvilke rettigheder du har som registreret.

BEREDSKAB FYN ER DEN DATAANSVARLIGE
Beredskab Fyn er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig i forbindelse med din deltagelse i vores kurser.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

KONTAKTOPLYSNINGER
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Telefon: 21 51 97 38
Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post
DPO-kontakt

Åbningstider for telefonisk henvendelse
Mandag – Torsdag 08.30-15.00 Fredag 08.30-12.30

TYPER AF OPLYSNINGER:
Beredskab Fyn indsamler så få oplysninger som muligt og kun de oplysninger, som er nødvendige og relevante i den givne situation.

FOR KURSISTER DREJER DET SIG TYPISK OM:
• Identifikationsoplysninger i form af navn, cpr. nummer og billed-id
• Kontaktoplysninger i form af adresse, e-mailadresse og telefonnummer
Er du leverandør/samarbejdspartner registreres alene personoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer på kontaktperson hos leverandøren.

HVOR HAR VI DINE OPLYSNINGER FRA:
Er du kursist, modtager vi, dine oplysninger fra dig selv eller din arbejdsgiver.
I forbindelse med gennemførelse af kurser hos Beredskab Fyn udstedes kursusbeviser, gennem eget system, eller via dansk førstehjælpsråd.
Dine uddannelsesoplysninger opbevares så længe dit bevis er gyldigt i henhold til lovgivningen.

FORMÅLENE MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER:
Oplysningerne bliver brugt til kursusregistrering, gennemførelse af kurser og efterfølgende udstedelse af kursusbeviser. Oplysningerne bliver ligeledes brugt til at komme i kontakt med dig i forbindelse med dit kursusforløb, såfremt det er nødvendigt.
Beredskab Fyn indberetter kun de oplysninger og til de systemer, som lovgivningen kræver. Al indberetning sker via sikre forbindelser.


I FORHOLD TIL DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN SKER BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HJEMMEL I:
• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b – hvorefter behandlingen er lovlig, hvis den er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt (kursusaftale/uddannelsesaftale)
• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c – hvorefter behandlingen er lovlig, hvis den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (eks. ovennævnte registrerings- og indberetningsforpligtelser),
• Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f – hvorefter behandlingen er lovlig, hvis den er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (f.eks. i forbindelse med særlige tilskudsordninger/refusioner eller støtteformer)
• Databeskyttelsesloven § 11, hvorefter behandlingen af personnummer bl.a. er lovlig, hvis det følger af lovgivningen, nødvendigt til entydig identifikation eller videregivelse kræves af en offentlig myndighed.

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER:
Beredskab Fyn videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage dine interesser, eller vi er forpligtet til videregivelsen, jf. ovenfor under afsnittet ”Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger”.
Som led i administrationen af Beredskab Fyns kursusaktivitet overlades dine personoplysninger, qua de systemer, vi anvender, til vores systemleverandører, og overførslen vil ske i henhold til de indgåede databehandleraftaler med leverandørerne. Vore databehandlere handler alene på vegne af Beredskab Fyn og efter vores instruks, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål.
Vore databehandlere er underlagt samme strenge sikkerhedsforanstaltninger, som Beredskab Fyn.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER:
Beredskab Fyn opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at varetage de ovenfor nævnte formål, og for at dokumentere vores ret til behandling af personoplysninger og vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning.
Beredskab Fyn har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Oplysninger om kontaktpersoner hos leverandører, samarbejdspartnere slettes, når oplysningerne ikke længere anvendes efter deres formål.
Adgangen til personoplysninger er i øvrigt begrænset til de personer/medarbejdere, som har et lovligt formål med at kunne tilgå oplysningerne.

DINE RETTIGHEDER:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktinformationerne ovenfor.
Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset.
Beredskab Fyn vil kunne undlade at opfylde oplysningspligten overfor dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen at give dig oplysningerne.

DU HAR – MED LOVENS BEGRÆNSNINGER – FØLGENDE RETTIGHEDER:
• Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) – dvs. ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
• Ret til berigtigelse (rettelse) – du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
• Ret til sletning – i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. I den forbindelse bemærkes, at ønsker du at blive slettet i vores kursus system, så kan Beredskab Fyn ikke længere genudskrive kursusbeviser til dig.
• Ret til begrænsning af behandling – du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Beredskab Fyn fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
• Ret til indsigelse – du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
• Ret til at trække dit samtykke tilbage – i det omfang, du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat at opbevare dine personoplysninger.
Vi kan i forbindelse med din udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.
Du har ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Beredskab Fyn behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.