Gå til indhold

Brandfarlige væsker og flaskegas


Hvad skal jeg vide om brandfarlige væsker og flaskegas?

Brandfarlige væsker

I hjemmet anvendes brandfarlige væsker til forskellige formål. Benzin, sprit, fortynder og acetone (neglelakfjerner) er blandt de mest brandfarlige, og derfor skal man være særlig forsigtig ved brug af disse væsker. Herefter følger væsker som terpentin, sprinklervæske, petroleum, lampeolie og tændvæske til grillen. Diesel og fyringsolie er også brandfarlige, men antændes ikke lige så let som de øvrige omtalte væsker. Når du køber en brandfarlig væske, skal det fremgå af emballagen, at den er brandfarlig. Normalt er oplysningen suppleret med et af disse symboler

Grafisk element

Vidste du at…
…det er dampene fra en væske, der brænder.
…brandfaren opstår, lige så snart låget tages af en beholder med meget brandfarlig væske.
…dampene normalt er tungere end luft og ophobes ved gulvet.
…elektriske apparater kan antænde brændbare dampe.

Opbevaring

Reglerne for opbevaring af brandfarlige væsker afhænger af de konkrete forhold. Men der er nogle hovedregler, som du skal følge. Er du i tvivl, bør du søge råd hos Beredskab Fyn. Hvis du opbevarer mindre end 25 liter af de mest brandfarlige væsker, stilles der ingen krav. Udendørs må du også opbevare op til 25 liter af de mest brandfarlige væsker. Fyringsolie opbevares nogle steder i tanke over jorden. En sådan tank må være op til 6000 liter uden at der stilles særlige krav til brandsikring. For tanke af plast er der særlige regler – spørg Beredskab Fyn. I etageejendomme må man opbevare op til 25 liter af de mest brandfarlige væsker i hver lejlighed.

Gode råd

 • Tænk dig om og læs etiketten inden du skruer låget af beholderen.
 • Sørg for god udluftning.
 • Undgå åben ild, rygning, varme overflader, gnister og tændte el-apparater i umiddelbar nærhed, når du anvender brandfarlige væsker.
 • Behold væskerne i deres originale emballage (med den korrekte mærkning) og sørg for, at alle låg er skruet tæt til.
 • Placer emballager med brandfarlige væsker for sig selv og gerne i et kar eller en balje af ubrændbart materiale så et evt. spild opsamles.
 • Klude med rester af væsker som f.eks. linolie kan selvantænde. Gør kluden våd og læg den i en pose. Tryk luften ud af posen, bind en knude på og læg den i en metalbeholder inden den afleveres som farligt affald på genbrugsstationen.
 • Skure bør have ventilationsåbninger i top og bund. Ventilationen reducerer muligheden for ophobning af dampe fra dunke, bøtter mv., og derved reduceres risikoen for brand.
 • Hold brandfarlige væsker væk fra børn.

 

Flaskegas

Anvendelse af flaskegas til blandt andet grillen, terrassevarmere, varmeovne, vandvarmere og komfurer medfører, at flaskegas i stigende grad findes i private hjem. Flaskegas kan forårsage brand eller eksplosion, hvis den håndteres forkert. Den skal derfor opbevares og anvendes med omtanke. 

Vidste du at…
…Brandfaren opstår lige så snart, at gassen slipper ud.
…Flaskegas er tungere end luft og vil derfor lægge sig ved gulvet.
…Elektriske apparater kan antænde flaskegas og i værste fald forårsage eksplosion.
…Et lugtstof er tilsat til flaskegas, så man kan lugte udstrømmende gas.
…Gasflasker og gasdåser højst må indeholde 11 kg gas.

Opbevaring

Du må opbevare op til 40 kg gas indendørs i form af flasker på højst 11 kg, som ikke er i brug. Rummet, som flaskegas opbevares i, skal være placeret over terræn og have mindst én dør eller ét oplukkeligt vindue til det fri. Skabe til opbevaring af flaskegas skal have ventilationsåbninger i top og bund. Gasflasker skal sikres mod farlige påvirkninger, f.eks. stød, fald og opvarmning. Gasflasker skal opbevares stående, ellers virker sikkerhedsventilen ikke. Opbevaring af gasflasker er ikke tilladt i kældre.

Gode råd

 • Undlad brug af åben ild – også rygning – under håndtering af gasflasker.
 • Hvis der lugter af gas, så luk for gassen og luft ud, men tænd eller sluk ikke for noget elektrisk.
 • Vær sikker på, at dit udstyr er CE- eller DG-mærket.
 • Brug aldrig beskadigede gasflasker eller udstyr.
 • Slanger skal udskiftes, hvis de har revner eller er beskadigede på anden vis.
 • Opsæt et skilt med teksten ”Trykflasker” på ydersiden af døren ind til rum med flaskegas.

Hav en pulverslukker (2-6 kg) i umiddelbar nærhed af det sted, hvor du anvender flaskegas.