Hvilke regler gælder for midlertidig overnatning?


Hvilke regler gælder for midlertidig overnatning?

Ansøgningen skal fremsendes til Beredskab Fyn, senest 8 hverdage før overnatningen.

Ansøg om midlertidig overnatning her

Folder samt ansøgningsskema vedr. midlertidig overnatning findes under selvbetjening.

Lovgivning:

Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, nr. 174 af 25. februar 2008, og tilhørende driftsmæssige forskrifter.

Midlertidig overnatning:

I ovenstående bekendtgørelse angiver § 5: Bygninger, som ikke er indrettet som hotel m.v., kan i indtil 5 døgn anvendes til midlertidig overnatning efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde og på de vilkår, der er fastsat i de driftsmæssige forskrifter. Disse er gældende for soverumsafsnit med mere end 10 sovepladser.

Ansøgning i forbindelse med midlertidig overnatning på skoler, institutioner o. lign. skal fremsendes til Beredskab Fyn, Myndighed, Åsumvej 35, 5240 Odense NØ, senest 8 hverdage før overnatningen. Ansøgningen kan også sendes på mail: myndighed@beredskabfyn.dk.

Ansøgning skal indeholde oplysning om:

  • Navn og adresse på ansvarlig leder
  • Arrangementets afholdelsessted
  • Kontaktperson samt telefonnummer
  • Start og slut dato
  • Antal personer
  • Plantegning der viser lokalets placering i bygningen, med indtegnet flugtveje og brandslukningsmateriel

Uddrag af ”Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker” omhandlende midlertidige overnatningslokaler.

Midlertidige overnatningslokaler:

11.1 Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, når bestemmelserne i kapitel 1 – 10 samt i dette kapitel overholdes.

11.2 Fra lokaler, der er større end 75 m2, skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.

11.3 Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m2 skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsbered-skabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning.

11.4 I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse.

11.5 Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning, jf. punkt 2.3.

11.6 Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm.

11.7 Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m2, skal ske efter en belægningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.

11.8 I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering.

2.3 Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.