Stabsstøtte og Teknisk Service


Stabsstøtte og Teknisk Service

Målgruppen for Stabsstøtte og Teknisk Service er personer, der har lyst til at varetage opgaver inden for beredskabets støttefunktioner, herunder funktionen som stabshjælpere, opgaven med drift af indkvarteringsfaciliteter, klargøre og udlevering af forplejning, udføre klimarelaterede redningsopgaver samt andre logistiske støttefunktioner i Beredskab FYN. 

Stabsstøtte og teknisk service varetages blandt andet rednings- og klimarelaterede opgaver, både i forbindelse med større naturkatastrofer og som supplement til det akutte beredskab. Stabsstøtte og teknisk service bistår det akutte beredskab med lysopsætning, Storebæltsberedskabet, lænsningsopgaver, opstille mobildæmninger, fyldning af luftflasker til røgdykkere, i forbindelse med slukningsarbejde ved større brande m.m.
I Stabsstøtte og teknisk service kræver det man har en god fysisk.

Opgaver:

  • Klimasikring (vind, vand og varme), fx udlevering af sandsække mv.
  • Stormflod/højvande (udlægning/etablering af mobile vandbarrierer)
  • Pumpe/lænsningsopgaver i forbindelse med oversvømmelse
  • Kørsel og bemanding af lysmaskine til brandsted
  • Kørsel og montering af overgangsrampe mellem lavbro og jernbanebro på Storebæltsbroen
  • Transport af div. udstyr til skadested
  • Assistere Nyborg med opstilling og bemanding af behandlingsplads
  • Bistå ved fast udlagt vandforsyning + pumpeopgaver ved større hændelser og som udgangspunkt ikke i akutfasen, da dette arbejde vil blive varetaget af tilkaldeberedskabet/deltidsstyrken. (jf. instruks)