Gå til indhold

Brandteknisk byggesagsbehandling


Brandteknisk byggesagsbehandling

Behandling af brandtekniske byggesager omfatter især vurdering af flugtveje og bygningskonstruktioner i forbindelse med større nybyggerier. Det gælder placering, indretning og brug af virksomheder og oplag, hvor der i forbindelse med brand eller anden skade er fare for personer, ejendom eller miljøet, f.eks. ved:

  • Oplag og brug af brandfarlige væsker, flaskegas og komprimerede, fordråbende eller luftarter under tryk
  • Træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel m.m.
  • Vandforsyning til brandslukning
  • Brandvæsenets adgangsforhold

Er du i tvivl, om virksomheden er omfattet?
Så ring til Beredskab Fyn - Forebyggende Afdeling på telefon 21 70 78 57.

Forebyggende Afdeling har flere medarbejdere ansat med speciale i planlægning, brandteknik og brandsynsopgaver.

Servicemål

  • Yde brandteknisk rådgivning i forbindelse med opførelse af større byggerier.
  • Rådgivningen skal sikre, at bygninger indrettes, så der er tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger.
  • Rådgivningen skal desuden sikre, at der er forsvarlige muligheder for at redde personer i tilfælde af brand, og at brandslukningsarbejde kan ske på en forsvarlig måde.

Sådan søger du om godkendelse
Særlige brandfarlige virksomheder og oplag, der er omfattet af beredskabsloven, skal godkendes af Beredskab Fyn - Forebyggende Afdeling. Send din ansøgning med beskrivelse og tegninger via Byg og Miljø til den kommune, hvor virksomheden eller oplaget befinder sig.