Spring til indhold
Luk

Retningslinjer for etablering af trapperumssprinkling

Forord

Fra midt i 1960-erne er der nedlagt mange bagtrapper i etageejendomme bygget før 1950. Betingelsen for at kunne nedlægge bagtrappen er, at der sker en brandsikring af ejendommens hovedtrappe og der sikres gode muligheder for brandvæsenet til redning af personer.

I mange beboelsesejendomme er det kun bagtrappen der giver adgang til kælderen og gården. I disse ejendomme må det nøje overvejes om det er praktisk, at passere det fri for at komme i kælderen eller til gården.

Kravene til brandsikring er minimumskrav og kan skærpes, hvis det skønnes nødvendigt under hensyn til bygningernes indretning og konstruktion, mulighed for redning af personer og mulighed for at lette brandvæsenets indsats under slukningsarbejdet.

Retningslinierne kan kun anvendes til bygninger, der hovedsageligt anvendes til beboelse med højst 6 etager.

Endvidere kan de ikke anvendes på bygninger, der har lejemål med ensidig beliggenhed, der ikke vender mod gade eller brandvej. I øvrigt kan der være specielle forhold ved den enkelte ejendom, der gør, at bagtrappen ikke kan nedlægges. Dette gælder f.eks. sidebygninger i gården, der indeholder soverum, som ikke kan nås af brandvæsenets redningsstiger.

Krav til nedlæggelse af bagtrappe uden trapperumssprinkling:

 1. Trapperummet skal udgøre en selvstændig brandsektion, jf. pkt. 2 og 3. Entréer må ikke indgå i trapperummets brandsektion.
 2. Trapperummet skal adskilles fra alle etager med vægge brandklasse(R)EI 60 A2-s1,d0, eller beklædes med et 60 minutters brandbeskyttelsessystem i brandklasse K2 60 A2-s1,d0, der skal føres igennem trappereposer og etageadskillelse over kælder/tagkonstruktion eller der skal etableres brandstop. Se figur 2.
 3. Etageadskillelse mellem trapperum og kælder/tagetage/ hanebåndsloft skal udføres som (R)EI 60 A2-s1,d0 eller beklædes med et 60 minutters brandbeskyttelsessystem i brandklasse K2 60 A2-s1,d0.
 4. Entrédøre mellem lejligheder og trapperum skal være EI2 30.
 5. Trappeløb og reposer med rør og puds skal yderligere underbeklædes med et 30 minutters brandbeskyttelsessystem i brandklasse K1 10 Bs1,d0. Se figur 3 og 4.
 6. Trapperummet skal være forsynet med tilfredsstillende mulighed for røgudluftning til det fri enten via oplukkelige vinduer eller hvor øverste oplukkelige sidelysvindue er placeret mere end en halv etage under overkant af øverste dørhul, udføres med røglem til det fri der kan betjenes fra trapperummets indgangsetage og udført i overensstemmelse med det i eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 kap 6.2.1.
 7. Væg- og loftoverflader i trapperum skal være klasse K1 10 B-s1,d0
 8. Samtlige beboelsesrum og køkkener skal forsynes med redningsåbninger, jf. BR10 kap. 5.2. stk. 6
 9. Der skal i alle lejligheder installeres røgalarmanlæg, jf. BR10 kap. 5.4 stk. 13.
 10. Hvis ejendommen er beboet under ombygningen, skal samtlige brandsikringsforanstaltninger vedrørende trapperummet, redningsåbninger, kviste og kældre skal være udført og godkendt af Odense Brandvæsen, inden nedlæggelsen af trappen påbegyndes.
 11. Der skal kunne rejses håndstiger til redningsåbninger.
 12. Dør mellem trapperum og kælder skal være i klasse EI2 60-C.
 13. Supplerende krav for bygninger med gulv i øverste etage mere end 9,6 m over terræn.Der må ikke være direkte døradgang mellem trapperummet og kælder. Adgang til kælder skal ske ved at passere det fri eller gennem luftsluse, udført efter eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Lejligheder skal have mindst 1 facade med redningsåbning mod brandredningsareal.

Trapperumssprinkling:

I nogle tilfælde er der et ønske om, at bevare døre, træpaneler, trappeløb og reposer, mod at der installeres et sprinkleranlæg i trapperummet.

Ved installering af trapperumssprinkling i henhold til DBI forskrift 251/4001, kap. 19 Trapperumssprinkling, kan der tillades træpaneler, trappeløb og reposer bibeholdt. Ved installering af afskærende sprinklere, placeret i lejligheder, kan eksisterende døre til lejligheder bibeholdt.

Krav til nedlæggelse af bagtrappe med trapperumssprinkling:

 1. Trapperumssprinklingen skal udføres i henhold til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinie 251/4001 om Automatiske sprinkleranlæg, kapitel 19 ”Trapperumssprinkling”, dog med en accept af at kun 2 sprinklere aktiveres og ikke som nævnt i vejledningen 4, det skal dog være de sprinklere der kræver størst tryk.
 2. Trapperummet skal adskilles fra alle etager med vægge brandklasse(R)EI 60 A2-s1,d0, eller beklædes med et 60 minutters brandbeskyttelsessystem i brandklasse K2 60 A2-s1,d0 på lejlighedssiden, der skal føres igennem etageadskillelse over kælder/tagkonstruktion eller der skal etableres brandstop. Se figur 2.
 3. Etageadskillelse mellem trapperum og kælder/tagetage/ hanebåndsloft skal udføres som (R)EI 60 A2-s1,d0 eller beklædes med et 60 minutters brandbeskyttelsessystem i brandklasse K2 60 A2-s1,d0.
 4. Loftoverflader i trapperum skal være klasse K1 10 B-s1,d0.
 5. Trapperummet skal være forsynet med tilfredsstillende mulighed for røgudluftning til det fri enten via oplukkelige vinduer eller hvor øverste oplukkelige sidelysvindue er placeret mere end en halv etage under overkant af øverste dørhul, udføres med røglem til det fri der kan betjenes fra trapperummets indgangsetage og udført i overensstemmelse med det i eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 kap 6.2.1.
 6. Døre mellem lejligheder og trapperum skal udføres mindst som svarende til EI2 30 (BD-dør 30M). Alternativt kan den eksisterende dør bibeholdes når der installeres en afskærende sprinkler i selve lejlighederne, således at området ved dør til den sprinklede trappe dækkes.
 7. Der skal i alle lejligheder installeres røgalarmanlæg, jf. BR10 kap. 5.4 stk. 13.
 8. Samtlige beboelsesrum og køkkener skal forsynes med redningsåbninger, jf. BR10 kap. 5.2. stk. 6.
 9. Der skal umiddelbart ved indgangsdøren, på facaden, til det trapperum som giver adgang til det aflåste sprinklerrum opsættes blink og nøgleboks, udført efter nærmere aftale med Odense Brandvæsen.
 10. Sprinkleranlægget skal have en kapacitet så mindst to aktiverede sprinklerhoveder kan fødes med den nødvendige vandmængde og tryk.
 11. Der skal på et let tilgængeligt sted i trapperum med trapperumssprinkling opsættes aflåst ventil eller lign. som umiddelbart giver brandvæsenet mulighed for at afbryde for vandet til det pågældende trapperums sprinklere.
 12. Placeringen skal aftales nærmere med Odense Brandvæsen.
 13. Hvis ejendommen er beboet under ombygningen, skal samtlige brandsikringsforanstaltninger vedrørende trapperummet, redningsåbninger, kviste og kældre skal være udført og godkendt af Odense Brandvæsen, inden nedlæggelsen af trappen påbegyndes.
 14. Der skal kunne rejses håndstiger til redningsåbninger.
 15. Dør mellem trapperum og kælder skal være i klasse EI2 60-C.
 16. Supplerende krav for bygninger med gulv i øverste etage mere end 9,6 m over terræn. Der må ikke være direkte døradgang mellem trapperummet og kælder. Adgang til kælder skal ske ved at passere det fri eller gennem luftsluse, udført efter eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Lejligheder skal have mindst 1 facade med redningsåbning mod brandredningsareal.

Eksempler:

Luftsluse:
En luftsluse er et rum, der har mindst en side, der er helt åben til det fri i sin fulde bredde. En luftsluses dybde må højst være 2 x slusens bredde i facaden. En luftsluse til kælder skal enten være åben direkte til det fri eller gennem lyskasse. Den fri åbning skal have et areal på mindst 2 m² og ingen side i åbningen må være mindre end 0,8 m. Åbningen kan afskærmes eller dækkes med riste, balustre, gitre m.v. Arealet af riste m.v. må højst udgøre 5 % af åbningsarealet. En luftsluse må ikke indeholde brændbart materiale bortset fra håndlister.

Figur 1
Figur 1.

Figur 2
Figur 2.


Brandstop:
Brandstop i trapperepose under væg mellem entré og trapperum kan udføres af fastholdt stenuld med en densitet på mindst 30 kg/m3 (brandbatts), på undersiden beskyttet af et 30 minutters brandbeskyttelsessystem.
Der henvises til ”Brandteknisk vejledning 33, Træbygninger”.


Underbeklædning af trappeløb og reposer:
30 minutters brandbeskyttelsesystem kan udføres således:
Beklædning af eksisterende rørpudset trappeløb med 2 lag 13 mm gipsplader. Ved krumme trapper kan de 2 lag gipsplader erstattes med 25 mm mørtel- eller gipspuds på strækmetal. Er undersiden uden rør og puds kan trappen underbeklædes med 2 lag 15 mm brandgips, alternativt med 2 lag 13 mm gipsplade og hulrummet udfyldt med mineraluld.
Der henvises til ”Brandteknisk vejledning 33, Træbygninger”.

Figur 3

Figur 3.
Figur 4
Figur 4.

De lodrette sider (vange) skal også inddækkes, alternativt skal der forligge en beregning der efterviser at vangerne kan holde til 30 min. brandpåvirkning uden at miste dennes konstruktive stabilitet.